Privacy.

Privacyverklaring Huis op zak

In deze privacyverklaring legt Huis op zak, gevestigd te (3012 BM) Rotterdam aan de Witte de Withstraat 53 met kvk-nummer: 74754084, uit welke persoonsgegevens Huis op zak verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Huis op zak respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https:/huisopzak.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Huis op zak worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als klant noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. Vastgoed.app houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Vastgoed.app, of wanneer u anderszins contact heeft met Huis op zak, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Huis op zak, legt Huis op zak de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

Huis op zak bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, emailadre en overige contactgegevens en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw huurder, panden en financiële administratie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Huis op zak gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw account of een andere door Vastgoed.app activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Tevens informeert Huis op zak geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Huis op zak naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Gegevens worden permanent bewaard, tenzij een klant expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

U hebt de mogelijkheid om de website van Vastgoed.app te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Huis op zak te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Huis op zak kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Huis op zak raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Huis op zak door het sturen van een e-mail naar: info@huisopzak.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Huis op zak omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: info@huisopzak.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Vastgoed.app behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Scroll Up