Gebruiksovereenkomst.

1. Huis op zak, gevestigd te Rotterdam aan de Witte de Withstraat 53, 3012 BM, hierna te noemen ‘de dienstverlener,
en
2. ‘de Gebruiker’, (rechts)persoon die zich heeft ingeschreven via https://huisopzak.nl, hierna te noemen ‘de website en applicatie’,;

nemen in aanmerking dat:

  • de dienstverlener alle rechten heeft op de website en applicatie https://huisopzak.nl;
  • onder deze rechten in ieder geval wordt verstaan het auteursrecht op zowel de website en applicatie als geheel, als alle afzonderlijke elementen daarvan, alle op de website en applicatie opgeslagen informatie, het op de website en applicatie gepubliceerde woordenboek en alle vertalingen van de begrippen uit dat woordenboek, alle op de website en applicatie getoonde pictogrammen etc.;
  • de dienstverlener de website en applicatie heeft gemaakt om vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders te voorzien van software waarmee zij efficiënter kunnen werken;
  • de Gebruiker onder de reikwijdte van de hiervoor genoemde definitie valt en de dienstverlener derhalve bereid is om de Gebruiker onder de hierna volgende voorwaarden een niet-exclusieve licentie te verlenen om gebruik te maken van de content van de website en applicatie;

 

komen als volgt overeen:

Art. 1. Gebruikersovereenkomst

De dienstverlener verleent hierbij aan de Gebruiker het recht om gebruik te maken van al hetgeen de website en applicatie de Gebruiker te bieden heeft conform de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt deze voorwaarden. De gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar en de Gebruiker is niet gerechtigd om sublicenties te verlenen.

 

Art.2. Gebruik en verplichtingen

1. De Gebruiker verplicht zich om al hetgeen de website en applicatie aan hem biedt:

  • te gebruiken conform de door de dienstverlener gegeven aanwijzingen;
  • alleen te gebruiken in het kader van de interne bedrijfsvoering van de Gebruiker;
  • niet te gebruiken voor enig commercieel doel;
  • op geen enkele wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren;
  • als geheime informatie te behandelen en op geen enkele wijze aan derden bekend te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener;

 

2. De Gebruiker onthoudt zich van ieder handelen of nalaten met betrekking tot (het gebruik van) de website en applicatie ten gevolge waarvan de dienstverlener schade zou kunnen ondervinden. In het geval de dienstverlener daadwerkelijk schade lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten zoals beschreven in de vorige zin, dan is de Gebruiker gehouden deze schade te vergoeden.

3. De Gebruiker zal de dienstverlener op de kortst mogelijke termijn op de hoogte stellen indien hij inbreuken op de auteursrechten op de website en applicatie vaststelt of indien een derde aanspraak maakt op rechten op de website en applicatie, of een derde stelt dat de website en applicatie inbreuk maakt op een of meer van zijn rechten.

Art. 3 Aansprakelijkheid

De dienstverlener sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en applicatie en/of al hetgeen de website en applicatie de Gebruiker aanbiedt. Dit geldt ook voor de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website en applicatie en of de informatie te kunnen raadplegen.

Art. 4. Looptijd en beëindiging

1. De dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling per direct te ontbinden indien de Gebruiker zich niet houdt aan één of meerdere van de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

Art. 5. Toepasselijk recht en forum

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ’s Gravenhage.

Scroll Up